Formos-ir-sablonai.png

Pranešimas dėl pašalpos skyrimo NP-SD

Rekomenduojame visus prašymus bei pranešimus teikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui.

Pranešimas dėl pašalpos skyrimo NP-SD
NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimas DĖL PAŠALPOS SKYRIMO darbuotojui.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. Pranešimas DĖL PAŠALPOS SKYRIMO darbuotojui Pildyti NP_SD_v06-2016-12-08.mxfd.pdf NP-SD-v06.mxfd NP-SD-v06.zip
Pranešimų pildymas

 NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) PRANEŠIMO DĖL PAŠALPOS SKYRIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

 

Bendrosios SD pranešimų teikimo nuostatos 

 

57.   Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas už kiekvieną pasibaigusį 14 kalendorinių dienų laikotarpį imtinai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus sujungiant iki pažymėjimo, kuriame yra 14-oji laikinojo nedarbingumo diena, pabaigos.  NP-SD pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.

58.   NP-SD pranešimas pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius).

59.   NP-SD pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos.

60.   NP-SD pranešime pildomi:

60.1. laukelyje A5 nurodoma nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli Pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

60.2. laukeliuose A6–A7 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis;

60.3. laukelyje A8 nurodoma nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

60.4. laukelyje A9–A10 nurodomas visas nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis.

61.   NP-SD pranešimo dalyje „Duomenys apie išmoką iš darbdavio lėšų ir nedirbtą laikotarpį“ nurodomi duomenys apie dėl laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų nedirbtą laikotarpį (pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir duomenys apie asmeniui iš darbdavio lėšų priskaičiuotą ligos išmokos sumą (tik ligos išmokos atveju):

61.1. laukeliuose B11–B12 ligos išmokos skyrimui nurodomas laikotarpis, kai asmuo dėl laikinojo nedarbingumo nedirbo ir negavo darbo užmokesčio;

61.2. laukelyje B21 – motinystės išmokos skyrimui nurodoma data, nuo kurios asmuo nėštumo ir gimdymo atostogų metu nedirbo ir negavo darbo užmokesčio.

62.   Jeigu laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu asmuo dirbo, laukeliuose B11–B12 nurodomas tik tas laikotarpis, kai asmuo faktiškai nedirbo, o laukelyje B21 nurodoma data, nuo kurios asmuo nedirbo.

63.   Kai asmuo laikinojo nedarbingumo laikotarpio, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, metu vieną ar daugiau dienų dirbo, laukeliuose B11–B12 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma „Dirbo“ ir nurodomos konkrečios dienos ar laikotarpis, kai asmuo dirbo.

64.   Laukeliuose B31–B32 nurodomas mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (pildoma tik slaugos atveju).

65.   Laukeliuose B41–B42 darbdavys nurodo konkrečias dienas, už kurias apskaičiuota ligos  išmoka.

65.1. Jeigu nė už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų išmoka iš darbdavio lėšų neskiriama (asmeniui pagal grafiką dirbti nereikėjo, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo dirbo, neturi teisės gauti ligos išmokos, nes neturi ligos socialinio draudimo stažo, ar tuo atveju, kai pildomas NP-SD pranešimas pagal pateiktą elektroninio pažymėjimo ar Pranešimo draudėjui tęsinį ir panašiai), laukeliai B41–B42 nepildomi, o laukelyje B6 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis.

65.2. Jeigu išmoka iš darbdavio lėšų skiriama tik už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų, laukelyje B41 nurodoma tik ta diena, už kurią apskaičiuota  išmoka. Laukelyje B6 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis (už kitą iš dviejų pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų).

66.   Laukelyje B51 nurodoma iš darbdavio lėšų priskaičiuota ligos išmokos suma:

66.1. Ligos išmokos suma nurodoma eurais, euro centų tikslumu;

66.2. Jeigu laukeliuose B41-B42 nurodytos datos iki 2014-12-31, ligos išmokos suma nurodoma litais, centų tikslumu;

66.3. Jeigu ligos išmoka apskaičiuota už dvi pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, apimančias dviejų valiutų galiojimo laikotarpį nuo 2014-12-31 iki 2015-01-01, pateikiami du atskiri NP-SD pranešimai už kiekvieną dieną.

67.   Kai apdraustasis, už kurį teikiamas NP-SD pranešimas, yra jūrininkas, reikia pažymėti atitinkamai J1, J2 arba J3 laukelius:

67.1. Laukelį J1, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre (toliau – EEE laivų registras), reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu.

67.2. Laukelį J2, kai išmoka, apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu.

67.3. Laukelį J3, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems ne laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą ne laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis ne laivo reiso metu.

68.   Jeigu pateikiami keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui ir laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nei vienai kalendorinei dienai, draudėjas pildo tik vieną NP-SD pranešimą ir duomenis nurodo už visą pateiktuose Pranešimuose nurodytą laikinojo nedarbingumo laikotarpį.

69.   Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo pripažintas laikinai nedarbingu dėl sergančio šeimos nario slaugos, vaiko priežiūros ar dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, be pertraukos pripažįstamas laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos, draudėjas ligos išmokų skyrimui reikalingą informaciją pateikia užpildydamas atskirus NP-SD pranešimus.

70.   Kai asmeniui yra išduotas ir nedarbingumo pažymėjimas (-ai), ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (ar asmuo kartu pateikia atitinkamus Pranešimus draudėjui), draudėjas ligos ir motinystės išmokų skyrimui reikalingą informaciją gali pateikti užpildydamas vieną NP-SD pranešimą.

71.   Kai asmuo atleidžiamas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, o nedarbingumas tęsiasi ir po atleidimo iš darbo, duomenys pildomi tik iki atleidimo iš darbo dienos (imtinai).

72.   Apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę į ligos išmoką, pripažintam laikinai nedarbingu nemokamų atostogų metu (tiek dėl paties asmens ligos ar traumos, tiek slaugant sergantį šeimos narį), laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kurią apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Tais atvejais, kai asmens visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, sutampa su asmens nemokamų atostogų laikotarpiu, laukeliai B11–B12 nepildomi, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma „Nemokamos atostogos“.

73.   Kai asmuo nušalinamas nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu, laukelyje B12 nurodoma diena, einanti prieš dieną, nuo kurios asmuo nušalinamas nuo darbo. Kai laikinai nedarbingu pripažįstamas nušalintas nuo darbo asmuo, laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kai apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Analogiškai duomenys pildomi ir kitų nedraudiminių laikotarpių atveju. Tais atvejais, kai asmens visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, sutampa su nedraudiminiu laikotarpiu, laukeliai B11–B12 nepildomi, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma priežastis.

74.   Kai pildomi asmens, mirusio laikinojo nedarbingumo metu, duomenys, laukelyje B12 nurodoma mirties diena.

75.   NP-SD pranešimą Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti (pristatyti) ir tais atvejais, kai asmuo buvo laikinai nedarbingas tik vieną ar dvi dienas, už kurias ligos išmoką moka darbdavys, bei kai asmuo neturi teisės į ligos išmoką (pavyzdžiui, neturi ligos socialinio draudimo stažo).

76.   Klaida Pranešime išmokai skirti (NP-SD pranešime) taisoma nedelsiant šių Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka per EDAS pateikiant PTPTPrašymas teikiamas Sodrai dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. elektroninį prašymą bei jo priedą PT-NP-SD (NP-SD pranešimą išmokai skirti duomenų tikslinimui).

Suskleisti

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!