Formos-ir-sablonai.png

Samdomiems darbuotojams apskaičiuoti ATLYGINIMAI bei ĮMOKOS „Sodrai“ teikiant už laikotarpį iki 2017-01-01

Rekomenduojame visus prašymus ir pranešimus teikti tiesiogiai internetu.

Samdomiems darbuotojams apskaičiuoti ATLYGINIMAI bei ĮMOKOS „Sodrai“ teikiant už laikotarpį iki 2017-01-01
Forma teikiama už laikotarpį iki 2017 metų sausio 1 dienos. Teikiant duomenis už 2017 metų sausio mėnesį bus naudojama naujesnė SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimo forma.
Kraunasi...
Nr. Pavadinimas Pildyti formą internetu Pildymo instrukcija Atsisiųsti formą
1. SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. teikiant duomenis už laikotarpį iki 2017-01-01 SAM-v05_2015-09-16.pdf SAM-v05_2015-09-16.zip
Pranešimų pildymas

SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. PRANEŠIMŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

Bendrosios pranešimų teikimo taisyklės   

 

48.   Draudėjai kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM pranešimą ir jo priedus:

48.1. SAM3SD apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – SAM3SD priedas);

48.2. SAM3SDP apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (toliau SAM3SDP priedas).

49.   Draudėjas gali neteikti SAM pranešimo, jeigu už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka neturėjo būti skaičiuojamos įmokos nė už vieną draudėjo apdraustąjį (išskyrus apdraustuosius, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD2-SDSodrai teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju. pranešimai) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui už visą ataskaitinį laikotarpį pateikti 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo. ir/arba 12-SD12-SDSodrai teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti per tris darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimai.

50.   Draudėjas apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, SAM pranešimo neteikia.

 

51.   SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi:

 

51.1. SAM3SD priedas pildomas apie visų apdraustųjų (be asmenų, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) kalendorinio mėnesio pajamų, nuo kurių apskaičiuotos įmokos, sumas ir įmokų sumas;

51.2. SAM3SDP priedas pildomas:

51.2.1. atleistiems iš valstybės tarnybos asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas kompensacijas, kurias kas mėnesį dalimis, lygiomis vieno mėnesio vidutiniam darbo užmokesčiui, moka valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, taip pat asmenims, atleistiems iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, kuriems Darbo kodekse numatyta išeitinė išmoka mokama kas mėnesį lygiomis dalimis (priežasties kodas – 01);

51.2.2. kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą pratybose, mokymuose ar tarnybos užduočių vykdymą, (priežasties kodas – 02);

51.2.3. gaunantiems darbo užmokestį nuteistiesiems laisvės atėmimu, taip pat gaunantiems darbo užmokestį asmenims, esantiems socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigose  (priežasties kodas – 03);

51.2.4. savivaldybių tarybų nariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savivaldybių tarybų posėdžiuose (priežasties kodas – 04). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos savivaldybių tarybų narius, kurie savivaldybėje nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis.

51.2.5. asmenims, pašauktiems į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (priežasties kodas – 05);

51.2.6. mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotas pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (priežasties kodas – 06);

51.2.7. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 99).

51.3. Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (skiriasi įmokų mokėjimo tarifai), kiekvienai apdraustųjų kategorijai pildomas atskiras SAM pranešimas.

51.4. Apdraustiesiems apskaičiuoto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, kurių laikotarpiai pereina iš vieno kalendorinio mėnesio į kitą, sumos ir nuo jų priskaičiuotos įmokų sumos išskirstomos ir nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede pagal kalendorinę priklausomybę mėnesiams.

51.5. SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinti nereikia, jeigu draudėjas darbo užmokesčio už kasmetines atostogas dėl jų pratęsimo (ligos atveju) neperskaičiuoja.

51.6. Apdraustiesiems apskaičiuotos premijos, pašalpos ir kitos išmokos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos. Jeigu apdraustasis atleistas iš darbo ar pareigų valstybės tarnyboje, minėtos sumos nurodomos tikslinant 2-SD pranešimą.

51.7. Apdraustajam teismo priteistas darbo užmokestis ir jam prilygintos kitos išmokos (įskaitant darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą), nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, vadovaujantis atitinkamu teismo sprendimu nurodomos laikotarpyje už kurį jos buvo priskaičiuotos. Jeigu iš teismo sprendimo turinio neįmanoma nustatyti konkretaus laikotarpio (mėnesio) už kurį priteista tam tikra išmoka, suma nurodoma/išdėstoma mėnesiais proporcingai turimam laikotarpiui.

52.   SAM pranešimą už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

53.   SAM pranešimas ir jo priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

53.1. užpildomi šių Taisyklių 13.2–13.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

53.2. laukeliai P14 ir P17, kuriuose nurodomas ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikiamas SAM pranešimas (metai ir mėnuo);

53.3. laukelis P16, kuriame nurodomas įmokų tarifas;

53.4. užpildomi visi reikalingi SAM pranešimo priedai;

53.5. baigiamas pildyti SAM pranešimas.

 

54.   SAM pranešime pildomi duomenys:

 

54.1. S1 stulpelyje nurodoma, kokie priedai pateikiami SAM pranešime:

54.1.1. laukelyje P20.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SD priedas;

54.1.2. laukelyje P21.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SDP priedas;

54.2. S2 stulpelyje nurodomas pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius:

54.2.1. laukelyje P20.2 nurodomas pateiktų SAM3SD priedo lapų skaičius;

54.2.2. laukelyje P21.2 nurodomas pateiktų SAM3SDP priedo lapų skaičius;

54.3. laukelyje P23 nurodomas bendras pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius;

54.4. S3 stulpelyje nurodomas SAM3SD priede (laukelis P20.3) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.3) pateiktų apdraustųjų skaičius;

54.5. S4 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.4) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.4) pateiktų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, sumos;

54.6. S5 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.5) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.5) pateiktų įmokų sumos.

 

55.   SAM3SD priede pildomi duomenys:

 

55.1. laukelyje A11 nurodoma visų už kalendorinį mėnesį apdraustajam apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, taip pat tantjemų arba atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.2. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma, apskaičiuota nuo laukelyje A11 nurodytos pajamų sumos eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31 sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.3. laukelyje P7 nurodoma bendra priedo lape nurodytų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu (laukelių A11 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31,  sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.4. laukelyje P8 nurodoma bendra priedo lape nurodytų įmokų suma  eurais, euro centų tikslumu (laukelių A12 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

 

56.   SAM3SDP priede pildomi duomenys: 

 

56.1. laukelyje A5 nurodomas duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežasties kodas (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.2. laukelyje A6 nurodoma duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežastis (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.3. laukelyje A21 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia (kalendoriniame mėnesyje);

56.4. Pateikiant duomenis apie valstybės tarnautojų/darbuotojų, gaunančių kompensacijas (Taisyklių 51.2.1 papunktis), valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžią (kalendoriniame mėnesyje) nurodoma kita po atleidimo iš valstybės tarnybos/darbo diena.

56.5. laukelyje A22 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga (kalendoriniame mėnesyje).

56.6. laukelyje A11 nurodoma už laukeliuose A21 ir A22 nurodytą laikotarpį apskaičiuota pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.7. laukelyje A12 nurodoma laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu apskaičiuotų įmokų suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.8. laukelyje P7 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų pajamų (A11 laukeliuose), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.9. laukelyje P8 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų apskaičiuotų įmokų (A12 laukeliuose) suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

Suskleisti