Ką daryti?
 1. Jei tapote našle ar našliu, sulaukus senatvės pensijos amžiaus ar tapus nedarbingu ar iš dalies darbingu, galite gauti našlių pensiją;

​ Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 

 1. Dėl šios pensijos skyrimo reikia kreiptis į Sodros skyrių, prašymą taip pat galima pateikti paštu arba internetu;
 2. Sprendimas dėl pensijos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų
 3. Našlių pensija mokama kas mėnesį už einamąjį mėnesį;
 4. Našlių pensija mokama iki gyvos galvos arba iki dar kartą susituokiant.
Suskleisti
Kada kreiptis į Sodrą?

 Į Sodrą galima kreiptis tapus našle ar našliu ir sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba tapus nedarbingu ar iš dalies darbingu. Našlių pensija gali būti skiriama nuo to momento, kai į ją įgyjate teisę.

 

 Jei į Sodrą kreipėtės vėliau, Jums priklausanti pensija bus išmokėta atgaline tvarka, bet už ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį buvusį iki prašymo su visais dokumentais pateikimo.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Našlių pensija gali būti paskirta, JEI:

 • mirusysis mirties dieną buvo įgijęs teisę gauti arba gavo senatvės arba netekto darbingumo pensiją
 • minimalų stažą mirusysis įgijo dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Apskaičiuojant stažą atsižvelgiama į mirusiojo amžių mirties dieną, stažas skaičiuojamas taip pat, kaip netekto darbingumo pensijai skirti. Stažo reikalavimas netekto darbingumo pensijų gavėjams, senatvės pensijų gavėjams, kuriems ši pensija paskirta pagal iki 1995 m. sausio 1 d. galiojusius įstatymus, politinius kalinius ir tremtinius, kurie dalį stažo įgijo neteisėto kalinimo metu ar tremtyje
 • aukščiau nustatytos sąlygos skiriant našlių pensijas netaikomos, jei sutuoktinis mirė iki 1991 m. birželio 1 d.
 • mirusysis buvo nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas
 • našlys ar našlė yra senatvės pensijos amžiaus (neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu)
 • našlys ar našlė tapę nedarbingais ar iš dalies nedarbingais:
  • iki sutuoktinio mirties
  • per 5 metus po sutuoktinio mirties
  • tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais (invalidais), taip pat mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75–100 proc. netekto darbingumo (I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (invalidais) iki jiems sukankant 18 metų
 • našlys ar našlė neturėję bendrų vaikų su mirusiu sutuoktiniu, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 1 metai
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti našlių pensiją

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 

 1.  paštu,
 2.  INTERNETU,
 3.  atvykus į Sodros skyrių.

 

 INTERNETU prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje)
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai
 • Mirties liudijimą jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre arba teismo sprendimą dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu,
 • Dokumentą apie mirusiojo amžių, jei šių duomenų nėra mirties liudijime
 • Dokumentą, įrodantį mirusiojo asmens stažą, jei šių duomenų apie asmenį nėra sukaupusi Sodra
 • Santuokos liudijimą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre 
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Našlių pensija yra 21 € (vienos valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio).
 • Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį tvirtina Vyriausybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu. Šis dydis negali būti mažesnis nei 21 €.
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo Sodros skyriuje.

Našlių pensija mokama už einamąjį mėnesį.

 

Našlių pensija gali būti:

 

 1.  pervedama į asmeninę sąskaitą,
 2.  pristatoma į namus,
 3.   atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir komensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

 Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis

 

 Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 

 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu
 • Pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gali į namus
 • Pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Našlių pensija gali būti mokama iki gyvos galvos.
 • Našlių pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus.
 • Našlių pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio pensijos dydžio išmoka. 
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!