Ką daryti?
 • Jei netekote darbo, reiktų kreiptis į teritorinę darbo biržą (užsiregistravus Darbo biržoje įgysite teisę į nedarbo išmoką, taip pat jums savarankiškai nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų - Plačiau skaitykite čia).
 • Jei pageidaujate gauti nedarbo išmoką, prašymą turite pateikti teritorinės darbo biržos skyriuje.
 • Teritorinė darbo birža, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos „Sodrai“, kuri Jums skirs ir mokės išmoką.
 • Nedarbo išmoka skiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, kurios reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką, jos dydžiui ir mokėjimo trukmei nustatyti, gavimo. Ar išmoka Jums paskirta, galite sužinoti:
 • Nedarbo išmoka bus pervesta į Jūsų sąskaitą
 • Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 dienos iki mėnesio pabaigos. 
 • Daugiau informacijos, kaip elgtis netekus darbo, kaip ieškoti darbo ir pan., galite rasti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, adresu www.ldb.lt, taip pat telefonu 8 700 55 166 arba atvykę į teritorinės darbo biržos skyrių.

 

 SVARBU! Jeigu gyventojas neteko darbo arba buvo išbrauktas iš teritorinės darbo biržos sąrašų ir nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuomet asmuo privalo PSD įmokas mokėti savarankiškai. Plačiau apie savarankišką PSD įmokų mokėjimą skaitykite čia.

Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į Sodrą?

 Jums asmeniškai į Sodrą kreiptis nereikia. Netekus darbo prašymą dėl nedarbo išmokos skyrimo reikia pateikti teritorinei darbo biržai.  

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

 Nedarbo išmoką galite gauti, JEI:

 

 • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos
 • registravotės teritorinėje darbo biržoje
 • teritorinės darbo biržos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas
 • teritorinė darbo birža nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
 • per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą
 • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote teritorinėje darbo biržoje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti nedarbo išmoką (teikiamas Lietuvos darbo biržai);
 2. Asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 3. Prašymą dėl bedarbio statuso suteikimo. Kokius dokumentus reikia pateikti registruojantis darbo biržoje?;
 4. Duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.

 

   Sprendimas dėl nedarbo išmokos turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo teritorinėje darbo biržoje.

 

   Jeigu bus priimtas sprendimas neskirti nedarbo išmokos, apie tai būsite informuoti.

Suskleisti
Noriu gauti dokumentą apie Lietuvoje ar užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą

Jeigu asmuo dirbo užsienyje ir neturi nedarbo draudimo stažą patvirtinančio dokumento (užsienyje išduotas U1 dokumentas), dėl tarpininkavimo patvirtinant užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą gali kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Asmuo turi pateikti:

Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo >> (šį prašymą galėsite užpildyti „Sodros“ skyriuje).

Kreipiantis reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, kuriuose yra duomenų apie darbą užsienyje (darbo sutarties kopija ir kiti dokumentai). Šiuo atveju „Sodros“ skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipsis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją dėl duomenų apie užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą gavimo, o gavus iš užsienio atsakymą apie tai asmenį informuos „Sodros“ Utenos skyrius.


 

Jeigu asmuo dirbo Lietuvoje ir nori gauti nedarbo draudimo laikotarpį Lietuvoje įrodantį dokumentą (U1 dokumentą), dėl šio dokumento išdavimo gali kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių ir pateikti:

Prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvoje>> ( prašymą galėsite užpildyti „Sodros“ skyriuje).

Gavus asmens prašymą, „Sodros“ skyrius U1 dokumentą  išduoda per 5 darbo dienas. U1 dokumentas  išduodamas pačiam asmeniui (reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Kai U1 atsiima įgaliotas asmuo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti ir patvirtintą įgaliojimą. Asmens prašymu, jeigu jis U1 dokumento  neatsiims asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, jis išsiunčiamas asmens prašyme nurodytai kompetentingai institucijai, nurodytu adresu,  kuriai reikalinga U1 dokumentas.

 


   Užpildytus ir pasirašytus prašymus galite siųsti elektroniniu paštu info@sodra.lt


Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-646.


 
Suskleisti
Išmokų dydis

Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir kintama:

 

 1. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 120 Eur, t.y. 30 proc. minimalios mėnesio algos (400 X 30 proc. = 120 Eur)
 2. Kintama dalis priklauso nuo Jūsų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį įvertinamos Jūsų pajamos, turėtos per 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Kintama mėnesinė išmokos dalis pagal mokėjimo mėnesius:

 

 1. pirmą - trečią nedarbo išmokos mokėjimo mėnesį - 50 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų (įskaičiuojamos ir gautos išmokos iš „Sodros“;
 2. ketvirtą - šeštą mėnesį - 40 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų;
 3. septintą - devintą mėnesį - 30 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

 

   Pavyzdžiui, bedarbiui, įsiregistravusiam teritorinėje darbo biržoje po  2018 metų   sausio 1 d., maksimali nedarbo draudimo išmokai apskaičiuojama pagal 2017 metų III ketvirčio šalies mėnesinį darbo užmokestį (842,70 Eur ) ir yra 632,03 Eur.

 

   Maksimali nedarbo išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio įsiregistravimo darbo biržoje dienos

 

   Pavyzdžiui, bedarbiui, įsiregistravusiam teritorinėje darbo biržoje 2017 metų  liepos mėn., maksimali nedarbo draudimo išmokai apskaičiuojama pagal 2017 metų I ketvirčio šalies mėnesinį darbo užmokestį (808,7 Eur) ir yra 606,52 Eur.

 

 Pasinaudokite nedarbo išmokos skaičiuokle

 

   Jei gaunate valstybinę socialinio draudimo, šalpos ar valstybinę pensiją (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), netekto darbingumo periodinę kompensaciją dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, Jums bus mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, IŠSKYRUS:

 

 • kai turite reikiamą nedarbo socialinio draudimo stažą, tačiau esate atleisti iš darbo (tarnybos) dėl savo kaltės, išmoka skiriama praėjus 3 mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos
 • kai esate atleistas iš darbo (tarnybos) ir jums priskaičiuota išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija, nedarbo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo, už kiek mėnesių priskaičiuota išeitinė išmoka ar kompensacija.
 • kai gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo išmoka bus skirta ne anksčiau nei baigsis šių išmokų mokėjimo laikas.

 

 Jeigu norite pakeisti sąskaitą, į kurią mokama nedarbo išmoka, arba pildydami prašymą teritorinėje darbo biržoje sąskaitos nenurodėte, tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės sodra paskyros gyventojui, prašymų skiltyje pasirinkite prašymų grupę - „Netekau darbo“ ⇒ užpildykite prašymą GPS8. „Prašymas pakeisti išmokos mokėjimą“ (prašymą adresuoti Utenos skyriui).

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius.

 

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas:

 

 1. 2 mėnesiams, JEI nedarbo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus Jums yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir Jums nėra paskirta išankstinė pensija
 2. iki 30 dienų, JEI nedarbo išmokos mokėjimo metu susirgote ar gavote traumą ir dėl to tapote laikinai nedarbingi. Nedarbo išmokos mokėjimas pratęsiamas tiek dienų, kiek sirgote, bet ne daugiau nei 30 dienų. Ši taisyklė negalioja, jei susirgote ar gavote traumą darydami nusikalstamą veiką, dėl neblaivumo, piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis, sužalojote savo sveikatą, apsimetėte sergantys
 3. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui, JEI Jums nedarbo išmokos mokėjimo metu išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas

 

   Jei netekote bedarbio statuso, nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo šio statuso netekimo dienos.

 

 Nedarbo išmokos gavėjui mirus, jam iki mirties dienos priklausiusi išmoka išmokama paveldėtojui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti
Kada nutraukiamas/ sustabdomas/ atnaujinamas nedarbo išmokos mokėjimas?

Nedarbo išmokos mokamos tik bedarbio statusą (šis statusas suteikiamas teritorinės darbo biržos sprendimu) turintiems asmenims, todėl šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, sustabdomas ir atnaujinamas gavus duomenis iš Lietuvos darbo biržos apie bedarbio statuso nutraukimą, sustabdymą ar atnaujinimą

 

   Nuo 2018-01-01 nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimas bus galimas ne tik asmenims, kuriems bedarbio statusas buvo nutrauktas dėl įsidarbinimo ar individualios veiklos pradžios, bet ir bedarbio statusą nutraukus dėl mokymosi arba pačių asmenų prašymu (t. y. asmenims, kuriems  bedarbio statusas buvo nutrauktas pagal Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 13 punktus).

Nedarbo išmokos mokėjimas atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu asmuo iš naujo darbo biržoje įsiregistruos per 6 mėn. nuo nedarbo išmokos mokėjimo nutraukimo.

Suskleisti
Kur galiu gauti informaciją apie nedarbo išmoką?

Visą informaciją apie Jūsų nedarbo išmoką galite rasti:

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-01-17
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!