Ką daryti?
 1. Sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo, nedirbant ir neturint kitų draudžiamųjų pajamų, galima pateikti prašymą dėl mokslininkų pensijos skyrimo. Prašymą galima pateikti paštu, atvykus į Sodros skyrių ar internetu.

​ Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 

 1. Ne mažiau nei 10 metų dirbti mokslinį darbą turint mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą. Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama mokslininkų pensija, skaičiuojamas iki sukaks 65 metai
 2. Bet kuriuo Jums patogiu metu pateikti dokumentus įrodančius Jūsų įgytą stažą iki 1994 m. artimiausiam Sodros skyriui.
 3. Mokslininkų pensija bus paskirta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo
 4. Jei Jums buvo paskirta mokslininkų pensija ir Jūs įsidarbinote, apie tai per 10 dienų turite pranešti Sodrai. Gaunant atlyginimą mokslininkų pensijos mokėjimas nutraukiamas. Jį galima bus atnaujinti atskiru prašymu, kai nebegausite draudžiamųjų pajamų
 5. Nuo 2012-ųjų senatvės pensijos amžius kasmet didinamas iki 2026-aisiais pasieks vienodą tiek moterims, tiek vyrams 65 metų ribą. 2014-aisiais senatvės pensijos amžius moterims yra 61 metai, vyrams – 63 metai. Taigi senatvės pensija gali būti skiriama moterims gimusioms 1953 m. gegužės 1 d. – 1953 m. gruodžio 31 d. ir vyrams gimusiems 1951 m. kovo 1 d. – 1951 m. gruodžio 31 d. 
Suskleisti
Kada kreiptis į Sodrą?

 Dėl mokslininkų pensijos skyrimo į Sodrą galima kreiptis prieš sukankant senatvės pensijos amžiui arba netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Mokslininkų pensiją galite gauti, jei:

 • esate nuolatinis Lietuvos Respublikoje gyventojas
 • Jums suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas
 • esate senatvės pensijos amžiaus arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, netekusiu 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais)

​ Pasinaudokite senatvės pensijos amžiaus skaičiuokle

 • turite ne mažesnį kaip 10 metų daktaro ar habilituoto daktaro stažą
 • neturite draudžiamųjų pajamų
 • negaunate ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpų ar nedarbo socialinio draudimo išmokų
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. prašymą skirti mokslininkų pensiją;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą;
 4. dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą.
 5. Asmeninės sąskaitos rekvizitus.

 

Prašymą skirti pensiją galima pateikti:

 

 1.  paštu,
 2.  internetu
 3.  atvykus į Sodros skyrių.

 INETERNETU prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos prisijungti galima naudojantis elektroninės bankininkystės priemonėmis arba su elektroniniu parašu.

 

 Atvykus į skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:

 • Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija;
 • dokumentus, įrodančius asmens mokslinio darbo stažą.;
 • dokumentą apie asmeniui suteiktą ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintą („nostrifikuotą“) mokslo laipsnį ar pedagoginį mokslo vardą;

 

 Svarbu! Pildant prašymą būtina nurodyti sąskaitos numerį (20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelės numerį (16 simbolių). Jei prašyme bus nurodytas kortelės numeris, pensija nebus pervedama. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai

Mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos prie Švietimo ir mokslo ministerijos mokslinio darbo stažą patvirtinantys dokumentai pensijai skirti, JEI:

 

 1. buvote politinis kalinys ar tremtinys ir esate dirbęs Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose ir turite Lietuvos Respublikos pilietybę
 2. vykdėte iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.
Suskleisti
Išmokų dydis

Mokslininkų pensijos dydžiai:

 

 1. 5,80 € (10 proc. valstybinių pensijų bazės) už kiekvienus visus daktaro stažo metus
 2. 8,70 € (15 proc. valstybinių pensijų bazės) už kiekvienus visus habilituoto daktaro stažo metus

 Valstybinių pensijų bazė yra 58 €.

 

 Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, nustojamas skaičiuoti sukakus 65 metus. Tai reiškia, kad tęsiant mokslinę veiklą vyresniame amžiuje, mokslinio darbo stažas įgytas po 65 metų nebebus įvertinamas skiriant valstybinę mokslininko pensiją.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo Sodros skyriuje.
 • Mokslininkų pensija gali būti skiriama ir mokama nuo tada, kai įgyjama teisė ją gauti, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių buvusių iki prašymo ją skirti su visais reikalingais dokumentais gavimo Sodros skyriuje.
 • Mokslininkų pensija išmokama Jūsų pasirinktu būdu, t. y. gali būti pervedama į asmeninę sąskaitą, pristatoma į namus arba atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.
 • Pensijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

 Pensijos pervedimas į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 

 • kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29
 • kiekvieno mėnesio 20 – 26 dienomis pensijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis

 

 Pensiją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 

 • 2009 m. gruodžio mėnesį pensiją gavo į namus
 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, jei gauna transporto išlaidų kompensaciją
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti išmokos kitu būdu
 • yra sulaukę 80 ir daugiau metų amžiaus
 • Pensija į namus pristatoma kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Pensijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 

 • nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervestą į asmeninę Jūsų sąskaitą
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gali į namus
 • Pensija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

 Jei nustatyta pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei pensijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta pensijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Mokslininkų pensija gali būti paskirta ir mokama, tik jei neturite draudžiamųjų pajamų.
 • Jei Jums buvo paskirta ir mokama mokslininkų pensija, tačiau Jūs įsidarbinote ar pasirašėte autorinę sutartį, apie tai turite informuoti Sodros skyrių per 10 dienų. Mokslininkų pensijos mokėjimas tokiu atveju nutraukiamas, nuo tos dienos, kurią turite pajamų.
 • Atnaujinti mokslininkų pensijos mokėjimą galima pateikus prašymą Sodrai. Toliau bus mokama tokio pat dydžio mokslininkų pensija, kaip ir iki įsidarbinant.

 Įgijus papildomo mokslinio darbo stažo anksčiau paskirta mokslininkų pensija neperskaičiuojama.

 

 Pensijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio dydžio išmoka.

Suskleisti
Pensijos gavėjo pažymėjimas

Nuo 2015 m. birželio 1 d. išduodami naujo pavyzdžio pensijos gavėjo pažymėjimai.

 

Pensijos gavėjui pažymėjimas išduodamas atvykus į „Sodros“ skyrių bei pateikus:

 

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką, skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

 Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje.

 

 Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti šiame dokumente -  

 

Skrajutė su reikalavimais, skirtais pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.

Atsisiųsti skrajutę (PDF)

Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai
 1. Daktaro stažą sudaro mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo daktaro laipsnio arba nuo docento pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos.
 2. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų kandidato laipsnis – nuo mokslų kandidato laipsnio suteikimo dienos.
 3. Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, skaičiuojamas ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai. 

 Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.

 

 

Dalintis
 1. Habilituoto daktaro stažą sudaro mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo habilituoto daktaro laipsnio ar profesoriaus pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos.
 2. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis – nuo mokslų daktaro laipsnio suteikimo dienos. 
 3. Mokslinio darbo stažas, už kurį skiriama pensija, skaičiuojamas ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai. 

 Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.

 

Dalintis

Nuo 1999 sausio 1 d. į mokslinio darbo stažą taip pat įskaitoma:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių politinių kalinių ir tremtinių, kuriems atkurtos visos pilietinės teisės, mokslinio darbo stažas buvusios Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose
 • mokslinio darbo laikas, kai mokslininkai vykdė iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas

 

 Šiuos mokslinio darbo laikotarpius nustato Mokslinio darbo stažo nustatymo komisija prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir išduoda mokslinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus pensijai skirti.

 

Dalintis

Mokslininkų pensija neskiriama, o jei buvo paskirta nemokama tol, kol turite pajamų, nuo kurių mokamos pensijų valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai. Taip pat tais atvejais, kai gaunate ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienas), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpas ar nedarbo socialinio draudimo išmokas. 

Dalintis

Įgijus papildomą mokslinio darbo stažą, pensija iš naujo neskiriama, nutraukus darbą, atnaujinama anksčiau mokėta pensija.

Dalintis

Tokiu atveju mokslininkų pensija negali būti skiriama, o jei jau buvo paskirta, jos mokėjimas nutraukiamas.

Dalintis
 1. Prisijunkite prie Elektroninės gyventojų sistemos. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis.
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Naujas prašymas“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Skirti pensiją/kompensaciją“
 5. Raskite formą „Prašymas skirti mokslininkų valstybinę pensiją“ ir užpildykite trūkstamus laukus.
 6. Spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

 Nustatymu skiltyje įrašykite savo elektroninio pašto adresą, juo būsite informuojami apie naujas žinutes Jūsų EGAS paskyroje.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2015-12-31
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!