Kas tai yra ir kas išmokas administruoja?

Vaiko išlaikymo išmoka – išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiems tėvams.

Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:

 • ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba gauna tik dalį išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų;
 • yra Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje;
 • yra jaunesnis nei 18 metų;
 • arba yra vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.

  SVARBU! Norint gauti išmoką tiek vaikas, tiek išmoką už vaiką gaunantis suaugusysis turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

  Vaikų išlaikymo išmokų skyrimą, mokėjimą ir išmokėtų sumų išieškojimą po 2018 metų sausio 1 dienos administruoja „Sodra“.

Suskleisti
Kas gali kreiptis dėl vaikų išlaikymo išmokos?

Teisę kreiptis dėl išmokos turi:

 1. Vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.
 2. Vaiko globėjas (rūpintojas).

   Tėvas (motina), globėjas (rūpintojas), kurie kreipiasi dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo, turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės arba užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

   Tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo) be pilietybės arba užsieniečio duomenys apie jo gyvenamąją vietą turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. 

Suskleisti
Kada galima kreiptis dėl vaikų išlaikymo išmokos?

Asmuo dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo gali kreiptis kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna viso ar gauna tik dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo. 

Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti vaikų išlaikymo išmoką?
 1. Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
 2. Prašymą skirti vaiko išlaikymo išmoką.

Prašymą galite pateikti:

   Svarbu! Jeigu kreipiamasi dėl išmokos skyrimo keliems vaikams, dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

Suskleisti
Kokius dokumentus būtina pateikti kartu su prašymu?
 1. Teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis.
 2. Teismo sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

arba

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar mero sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

 

   2 arba 3 punkte nurodytus dokumentus privaloma pateikti kai dėl išmokos skyrimo kreipiasi vaiko globėjas (rūpintojas).

   Nepateikus 1-3 punktuose nurodytų dokumentų per 1 mėnesį nuo prašymo  registravimo datos, prašymas nebus nagrinėjamas. Kreipiantis pakartotinai, vaiko išlaikymo išmoka skiriama ir mokama nuo pakartotinio kreipimosi mėnesio pirmos dienos. 

Suskleisti
Papildomi dokumentai, kuriuos gali tekti pateikti
 1. Vaiko gimimo faktą patvirtinančius dokumentus (reikės pateikti tik tuo atveju, jeigu prašymo pateikimo metu duomenų apie vaiką nėra Gyventojų registre).
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą neįgalumo lygio pažymą, jei vaikas yra vyresnis nei 18 metų ir jam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas.
 3. Antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą/nemokėjimą.
 4. Skolininko darbovietės, mokymo įstaigos ar kito pajamas skolininkui išmokančio asmens išieškotojui išduotą pažymą apie padarytas išskaitas.
Suskleisti
Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas?
 1. Kai vaikas ir (ar) pareiškėjas, su kuriuo gyvena vaikas, pagal gyventojų registro duomenis, negyvena Lietuvoje.
 2. Kai vaikas pradeda gauti visas teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytas išlaikymo lėšas.
 3. Kai nepilnametis emancipuojamas.
 4. Kai vaikas sulaukė pilnametystės.
 5. Kai vaikas įvaikinamas.
 6. Kai vaikas mirė.
 7. Kai pareiškėjas pateikia prašymą nutraukti išmokų mokėjimą.
 8. Kai pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo arba vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
 9. Kai pareiškėjas mirė, pripažintas nežinia kur esančiu arba paskelbtas mirusiu.
 10. Kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
 11. Kai skolininkas mirė arba yra paskelbtas mirusiu.
 12. Kai uždarius sąskaitą, į kurią buvo pervedamos išmokos, pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikė naujos sąskaitos numerio.
Suskleisti
Kada dėl išmokos galima kreiptis pakartotinai?
 1. Pareiškėjas, kuriam buvo atsisakyta skirti išmoką arba išmokų mokėjimas buvo nutrauktas, raštu pateikia prašymą dėl išmokos skyrimo.
 2. Pareiškėjui mirus dėl išmokos pakartotinio skyrimo gali kreiptis kitas pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad yra teisinis pagrindas jam mokėti vaikų išlaikymo išmokas.
Suskleisti
Kokio dydžio išmoka priklauso?

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. 

Suskleisti
Kada ir į kur bus mokama išmoka?
 1. Vaikų išlaikymo išmoka bus mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip kiekvieno mėnesio 23 dieną ir ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.
 2. Ši išmoka bus pervedama į pareiškėjo arba vaiko asmeninę sąskaitą Lietuvoje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.
 3. Sprendimas dėl išmokų skyrimo arba neskyrimo bus priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu skirti išmoką privalomų dokumentų gavimo dienos.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-06-18
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!